Dokumentacja Steamworks
Authentication using Web API Keys
Niektóre metody API sieci Web zwracają publicznie dostępne dane i nie wymagają autoryzacji. Inne metody mogą wymagać użycia unikalnego klucza API. Istnieją też metody, które zwracają poufne dane lub wykonują działania, które wymagają specjalnych uprawnień. These APIs require a publisher key, which you will need to create before calling any of them. Jeśli wymagany jest klucz API, można go podać za pomocą parametru domyślnego lub poprzez zapytanie o wartość klucza x-webapi w nagłówku.

Klucze użytkownika

Standardowe klucze użytkownika są dostępne dla wszystkich, którzy mają konto Steam i domenę powiązaną z tym kluczem.

You will also need to agree to the Steam Web API Terms of Use.

You can create a user Web API key from the registration page on the Steam Community.

Klucze wydawcy

To securely identify a publisher, and allow access to protected methods, a publisher may request a Web API key which can be passed to the appropriate methods using the key parameter. Każdy klucz jest powiązany z grupą wydawców i może służyć do uzyskiwania dostępu do danych wszystkich aplikacji również powiązanych z tą grupą. To receive a publisher Web API key, see Creating a Publisher Key below.

Publisher Web API keys provide access to sensitive user data and protected methods. Klucze mogą być używane tylko w przypadku żądań wychodzących z bezpiecznych serwerów wydawców. Klucze muszą być przechowywane w bezpieczny sposób i nie mogą być dystrybuowane wraz z klientem gry. All Web API requests that contain Web API keys should be made over HTTPS.

Creating a Publisher Web API Key

To create a publisher Web API key, you will need to have administrator permissions within an existing Steamworks account. Jeśli sam nie jesteś administratorem, możesz znaleźć listę osób posiadających takie uprawnienia, odwiedzając swoją stronę partnerską Steamworks – lista znajduje się po prawej stronie ekranu. Any one of them can create your Publisher Web API Key or can promote you to admin if appropriate.

To create a Publisher Web API key:
  1. Jeśli jesteś użytkownikiem posiadającym uprawnienia administratora konta Steamworks, odwiedzić najpierw twoją listę grup.
  2. From the list of groups, select or create a group that contains the App IDs for which you wish to have access with the WebAPI key.
  3. Otwórz wspomnianą grupę, aby wyświetlić jej członków i dostępne aplikacje.
  4. Jeśli posiadasz uprawnienia administratora, po prawej stronie ekranu powinieneś zobaczyć opcję „Utwórz klucz WebAPI”. Jeśli klucz został już utworzony, powinien również pojawić się na liście.